Baldr
Bhadrakali
Bhairavi
Chamunda
Chhinnamasta
Kali
Lamia
Maahes
Mangala
Oko
Rhea
Shezmu
Tara
Ymir