Ægir
Amun
Ao Guang
Ao Qin
Ao Run
Ao Shun
Ariadne
Banasura
Bhuvaneshvari
Cecrops
Cao Cao
Cao Guojiu
Chiyou
Daksha
Dantavakra
Da Yu
Dìhuáng
Europa
Feng Huang
Freyr
Garuda
Gylfi
Hiranyakashipu
Helen of Troy
Hera
Huang Di
Hyacinth
Indra
Kamsa
King Midas
Krishna
Lamia
Lakshmana
Leda
Liu Bei
Mahabali
Mahishasura
Medea
Meerabai
Mut
Nekhbet
Niumowang
Oduduwa
Odysseus
Oedipus
Osiris
Oxaguían
Oxalufan
Paris
Perseus
Ra
Rama
Rambha
Ravana
Rénhuáng
Rukmini
Shesha
Sisyphus
Sita
Sugriva
Sun Quan
Sun Wukong
Theseus
Tianhuáng
Triptolemus
Wadjet
Vali
Vasuki
Yngvi
Vishwamitra
Xi Wang Mu
Yù Huáng
Zeus
Zhong Kui
Zhou Wang
Zhou Wen Wang
Zhou Wu Wang