Amun
Apollo
Amshuman
Ansa
Aryaman
Aten
Atum
Bast
Bhaga
Dagr
Daksha
Dhatri
Helios
Horus
Hyperion
Ketu
Khepri
Kua Fu
Lisa
Mitra
Nefertem
Nyankopon
Olorun
Parjanya
Pushan
Ra
Rahu
Savitr
Sól
Tiangou
Surya
Tvastar
Varuna
Vayu
Visnu
Vivasvan
Zhulong