Agni
Angiras
Ansa
Aryaman
Ashvins
Atri
Bhaga
Bhava
Bhrigu
Brhaspati
Chitragupta
Daksha
Dhatri
Dyaus Pita
Ganga
Garuda
Gautama
Girisha
Indra
Kama
Kapardina
Kubera
Mitra
Nilagriva
Parjanya
Pashupathi
Prithvi
Pushan
Rati
Ratri
Rudra
Saraswati
Savitr
Sharva
Shasraksha
Shatadhanva
Shipivista
Shithikanta
Soma
Surya
Tvastar
Ushas
Varuna
Vayu
Vishvakarman
Visnu
Vyuptakesha
Yama
Yami